Вимоги до оформлення статей

Пам’ятка авторові

До друку приймаються статті, які мають такі необхідні елементи (Постанова Президії ВАК України від 15.01.03 №97-05/1):

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; 
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Редакційна колегія журналу звертається до авторів з проханням надсилати статті, підготовлені за наступною структурою:

Текст повинен бути набраний у текстовому редакторі MS Word відповідно наступних вимог:

параметри сторінки – формат “Другой” 17×26 см; відступи від краю аркушу до тексту: зверху – 2см, знизу – 2,5 см, ліворуч – 2,0 см, праворуч 2,0 см.

УДК: лівий верхній кут, шрифт Times New Roman Cyr 12 pt Автори (П.І.Б, учений ступінь, місце роботи): шрифт Times New Roman Cyr 12 pt, вирівнювання по лівому краю.

НАЗВА СТАТТІ: шрифт Times New Roman Cyr 12 pt, напівжирний, літери прописні, відступ першого рядка 1,27 см, інтервал між рядками одинарний, вирівнювання по центру.

основний текст – шрифт Times New Roman Cyr 12 pt, відступ першого рядка – 1,27 см, вирівнювання – за шириною, стиль – Normal, міжрядковий інтервал – одинарний.

Стаття може бути структурована: назва розділів виділяється напівжирним шрифтом.

редактор формул MS Equation 3.0 – стиль: “Текст”, шрифт Times New Roman,; “Матрица-вектор”, “Числа”, “Функция”, “Переменная” – шрифт Times New Roman, нахилений; “Стр. греческие”, “Пр. греческие” – шрифт Symbol, нахилений; “Символ” – шрифт Symbol. Розмір: “Обычний” – 14 pt, “Крупный индекс” – 9 pt, “Мелкий индекс” – 7 pt, “Крупный символ” — 14 pt, “Мелкий символ” – 12 pi, Вирівнювання формул – по середині, нумерації формул – по правому краю.

Таблиця повинна мати номер і через дефіс – назву. Шрифт Times New Roman Cyr 12 pt, вирівнювання по лівому краю. Таблицю не розривати , орієнтація таблиці – тільки книжна.

Ілюстрації виконуються тільки засобами машинної графіки (за винятком фотографій). На всі ілюстрації повинні бути зноски у тексті, пронумеровані арабськими цифрами (1,2,…) у порядку згадування у тексті. Ілюстрації повинні мати: надпис „Рисунок”, номер та назву (через дефіс) і розміщуватись під рисунком. Написи на рисунках повинні бути виконані, за можливістю шрифтом розміром 12…8 pt. Товщина ліній – не менше 0,5 pt. Рисунки та фотографії повинні бути вставлені у текст статті і додадково представлені в окремих файлах формату *.tif, *.рсх.

Посилання на літературу повинні слідувати у порядку їх появи у тексті. Номер посилання у квадратних дужках повинен слідувати за якимось ствердженням, положенням або за прізвищем автора. ЛІТЕРАТУРА – шрифт Times New Roman Cyr 12 pt, вирівнювання по середині. Текст – шрифт Times New Roman Cyr 12 pt, без відступів та виступів. Опис літератури повинен включати: прізвище автора та ініціали (якщо число авторів менше трьох, то слід привести усіх авторів, а якщо більше – то ім’я першого та“інш.”); для журналів вказати назву статті, журнал, том і номер, місяць та рік видання, номер сторінки включно. Для книг вказати авторів , назву, том, найменування та місце видання, рік і кількість сторінок.

Звернути увагу на відсутність розділових знаків у кінці назви статі, відомостей про авторів, найменування заголовків, таблиць, підрисуночного підпису і слова ЛІТЕРАТУРА.

Анотації трьома мовами (українська, російська, німецька – окрємими абзацами) повинні бути представлені після НАЗВИ СТАТТІ. Текст – шрифт Times New Roman Cyr 12 pt, вирівнювання по ширині. Об’єм 50-70 слів.

Перелік матеріалів, які направляються в редакцію:

1.            Стаття ,надрукована на білому папері з використанням лазерного принтера (600 dpi) у двох екземплярах і підписана усіма авторами. Об’єм статті – до 10 друкованих сторінок.

2.            Стаття, рисунки, анотація в електронному вигляді окремими файлами на компакт-диску.

3.            Експертний висновок про можливість опублікування.

4.            Додаток з відомостями про авторів (службова або домашня адреса, контактні телефони, адреса електронної поштової скриньки, місце роботи, вчений ступінь та звання).

5.            На виконання вимог п.7 постанови ВАК України від 10.02.99 №1-02/3 статті з добувачів за темою дисертації публікуються у журналі виключно за рекомендацією Вченої ради наукової установи, організації чи вищого навчального закладу, де працює або навчається здобувач.


Яндекс.Метрика