Правила для авторів

В журналі публікуються тільки оригінальні статті, що раніше не публікувалися в інших періодичних виданнях. Представляючи текст рукопису, автори гарантують: відсутність плагіату та інших форм неправомірного використання запозичених матеріалів, правильність посилань на всі використані матеріали, правильність зазначення відомостей про авторів.

До публікації приймаються статті українською, німецькою англійською та російською мовами. Надаючи статтю німецькою чи англійською мовою, автори повинні одночасно надати її автентичний переклад на українську або російську мови.

Звертаємо увагу авторів, що загальний обсяг статті повинен становити від 10 до 15 сторінок. Для оглядових і аналітичних статей допускається незначне збільшення обсягу сторінок.

До друку приймаються статті, які мають такі необхідні елементи (Постанова Президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1): постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.